Publicita projektu – rozvoj zručností zamestnancov Fine Farm s. r. o.

Názov projektu: Rozvoj zručností zamestnancov Fine Farm s. r. o.
Kód ITMS2014+: 312081CKT4
Prijímateľ: 52357929 – Fine Farm s. r. o.
Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Názov fondu: ESF REACT EÚ
Kód výzvy/Vyzvania: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01
Typ projektu: dopytovo-orientovaný
Trvanie projektu: 4/2023 – 12/2023
Nenávratný finančný príspevok: 53605,86 EUR

Hlavná cieľ, aktivita projektu je – profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností. Aktivita je zameraná na nadobúdanie nových zručností / zvyšovanie a rozvoj zručností zamestnancov, vrátane špecifických zručností podľa požiadaviek zamestnávateľa na odbornú kompetentnosť vykonávať grafické práce na počítači.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk       /     www.esf.gov.sk     /      www.employment.gov.sk