Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky, reklamačný poriadok a podmienky používania.

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou: Fine Farm s.r.o. (v zastúpení Richard Lunter), Veľký Slavkov 90, 05991, IČO: 52357929, DIČ: 2120990619, neplatca DPH (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.knihanaj.sk (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po autorizácii na webstránke odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.
Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
-správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
-tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú.
3. Prevádzkovateľ cez zásielkovú (prepravnú) službu zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu.
4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa, alebo distribútora) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:
-objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
-zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.
4. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar a zaslaný na dodaciu adresu, je kupujúci povinný uhradiť poštovné náklady na vrátenie zásielky, v závislosti od váhy, náklady vo výške 5 až 10 Eur.
5. Kupujúci sa zaväzuje dodržiavať autorské práva, žiadna časť tovaru, publikácie, E-knihy, nesmie byť rozširovaná, kopírovaná bez písomného súhlasu majiteľa autorských práv.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii (prihlásení) kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnopredajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
5. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 65,-Eur (šesťdesiatpäť Eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.
6. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať e-mailom na adresu info@knihanaj.sk
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
8. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adresu info@knihanaj.sk. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdŕžania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.
9. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoužitý a v pôvodnom balení do 5 dní.
10. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 5 pracovných dní odo dňa obdŕžania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne.
11. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok “hackera” alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod www.knihanaj.sk

V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa zákazníka uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe (štandartne 2, 3, 5 alebo do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty.
6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
7. E-kniha môže byť dodaná ihneď po dokončení objednávky.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v eurách ako celkové ceny + poštovné a balné.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.
3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
a) Dobierka
b) Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.
c) Bankovým prevodom, po uskutočnení tejto platby bude tovar zaslaný zákazníkovi.
d) platobnou kartou, alebo cez iné platobné brány
5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods. 5 týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
6. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na webstránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
7. Uplatnením zľavového kupónu získava kupujúci zľavu z dodaného tovaru.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú na Faktúre resp. daňovom doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

VIII. Poštovné, balné.

Poštovné a balné účtujeme podľa sadzobníka Slovenskej pošty, alebo zasielkovna.cz. Poštovné a balné pri kúpe e-knihy je zadarmo.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

IX. Ochrana osobných údajov sa riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. – Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
2. Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.
3. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa.
4. Používateľ, kupujúci berie na vedomie, že pri použití webových stránok, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje.
5. Osobné údaje používateľa je možné zmazať v jeho účte, alebo zaslaním požiadavky na info@knihanaj.sk

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami a právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *